بررسی تطبیقی اصولِ شعرِ کودک در ترجمۀ‌ منظوم کودکانۀ ده سورۀ کوتاه قرآن کریم

نسرین کریم پور؛ فاطمه اختران فر

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1397، ، صفحه 139-171

https://doi.org/10.22091/jls.2019.2590.1122

چکیده
  خداشناسی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های فکری کودکان است. این شناخت، به زندگی کودک جهت داده و درک معنای حیات را برای وی آسان می‌سازد. آشناسازی کودکان با قرآن و معارف قرآنی، از را‌ه‌های سنجیده و مناسبِ معرفت آموزی کودکان است. در این راه تعامل معنوی با کودک از طریق ادبیّات و هنر کودکان و توجه به عنصر زیبایی‌شناسی به‌عنوان یک عنصر اساسی ...  بیشتر