1. حس‌ آمیزی در مثنوی

احمد امین؛ زهرا عظیمی

دوره 7، شماره 12 ، اسفند 1396، ، صفحه 39-66

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2018.2494.1119

چکیده
  حس‌‌آمیزی به عنوان یکی از اسالیب هنری در ادبیّات فارسی سابقۀ کاربرد طولانی دارد. در این پژوهش به بررسی حس‌‌آمیزی در مثنوی مولانا پرداخته می‌‌شود. ابتدا گونه‌‌های حس‌‌آمیزی از نظر ساختار دستوری و نحوۀ ترکیب حواس مشخص و سپس انواع حس‌‌آمیزی در مثنوی بر اساس ترکیب حواس (که به صورت جایگزینی دو حس از حواس پنج‌‌گانه ظاهری یا ترکیب ...  بیشتر