بررسی ساختار هنری فتح نامه های منظوم با تکیه بر فتح نامه های دورة غزنوی

حسین رسول زاده

دوره 6، شماره 10 ، مهر 1395، ، صفحه 81-107

https://doi.org/10.22091/jls.2016.910

چکیده
  «فتح‌نامه از انواع مکاتیب دیوانی و جزء نامه‌های بسیار مهم و باارزش(تاریخی، سیاسی و اجتماعی) است که حاکی از شرحِ «فتح» و «پیروزی» سپاهی بر سپاه دیگر است. این نوع از مکاتبات، شرحِ «تحقّق موهبت الهی»، «شکست دشمن» و «گزارش چند و چون وقایع» از سوی لشکر پیروز به مافوق (پادشاه یا خلیفه) است. فتح‌نامه‌های منظوم ...  بیشتر