نقش «دیگری‌‌سازی» در شکستِ مقاومت در برابر فرهنگ غربی در رمان «همه چیز فرو‌‌ می‌‌پاشد»

امیرحسین صادقی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1397، ، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22091/jls.2019.1559.1072

چکیده
   دو مفهوم «دیگری» و «دیگری‌‌سازی» از مفاهیم پر بسامد در پژوهش‌‌های جدید در ادبیات پسا‌‌استعماری است. درونمایة اصلی رمانِ «همه چیز فرو‌‌می‌‌پاشد»، نوشتۀ چینوا آچبه، آسیب‌‌شناسیِ علل عدم موفقیتِ مقاومت فرهنگ بومی آفریقایی در برابر فرهنگ غربی است. هر چند بسیاری از منتقدین، در پرتو نظریة نقد پسا‌‌استعماری ...  بیشتر