1. نقد و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانی

امین رحیمی؛ امین رضایی

دوره 5، شماره 8 ، مهر 1394، ، صفحه 31-63

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2017.728

چکیده
  نشاط اصفهانی از شاعران دوره­ای است که مزین به زیور ارزندة رستاخیز ادبی می باشد. وی یکی از هواخواهان واقعی نهضت بازگشت ادبی و حتی یکی از پرچمداران بنام این نهضت بوده و کوشش بسیار کرده است تا شعر فارسی و اصولا شیوة نگارش را از فساد و تباهی سبک هندی برهاند و سبک قدیم خراسانی و عراقی را دوباره زنده نماید. از آن جهت که تنها سود شایان یادآوری ...  بیشتر