آسیب ‏شناسی نگارشی و ویرایشی قانون مدنی با تکیه بر دستور زبان فارسی

خدابخش اسداللهی؛ لیلا آذرنیوار

دوره 11، شماره 20 ، اسفند 1400، ، صفحه 287-315

https://doi.org/10.22091/jls.2022.8066.1386

چکیده
  قانون ‏مدنی از جمله قانون‏ هایی است که نقش زیادی در تعیین و بررسی حقوق انسان ‏ها، احکام و قواعد ویژۀ آن‏ها دارد. به‏ دلیل اهمیتی که قانون مدنی در تأمین امنیّت و سلامت جامعه برعهده دارد، رعایت دستور زبان و اصول نگارش فارسی آن ضروری به نظر می‏ رسد؛ زیرا عبارت‏ های نارسا و جمله‏ های نامفهوم، موجب سرگردانی مجریان قانون و بروز ...  بیشتر