بررسی ابتذال و سرقات ادبی در دیوان معزی

محسن شریفی صحی؛ محمد فاضلی

دوره 11، شماره 19 ، شهریور 1400، ، صفحه 119-153

https://doi.org/10.22091/jls.2020.5510.1230

چکیده
  گاهی شاعران ضمن تتبّع یک شعر و جواب‌‌گویی به آن، دچار ابتذال قافیه شده‌‌اند که طی کردن فرآیند تتبّع شعر دیگری به سرقت ادبی انجامیده است. ابتذال قافیه یکی از کارکردهای منفی قافیه است که باعث محدودیت شعر سنّتی در حوزۀ مضامین و معانی شده است و در بخش آغازین این مقاله با بررسی برخی اشعار شاعران سدۀ 5 تا 8 قمری، بدان پرداخته‌‌ایم. آنچه ...  بیشتر