بازتاب تأثیر موسیقی واژگان در ایجاد فضای حماسی در برزونامه

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ رضا گورویی

دوره 9، شماره 16 ، اسفند 1398، ، صفحه 207-232

https://doi.org/10.22091/jls.2020.4594.1200

چکیده
  در میان آثار فاخر حماسی، «برزونامه» عطایی‌رازی جایگاه ویژه‌ای دارد. آنچه شعر عطایی را برتری بخشیده‌است، بهره‌وری شایسته از موسیقی واژه‌ها و هماهنگی درونی کلمات و انسجام شعر اوست. یکی از تکنیک‌های عطایی در انعطاف‌بخشی به صورت سخن و تجسم فضای مهیج حماسی، به کارگیری موسیقی فاخر حماسی در عرصة کلام است. شیوه‌های موسیقی‌پردازی ...  بیشتر