نویسنده = ���������� �������������������� ��������������
بازتاب تأثیر موسیقی واژگان در ایجاد فضای حماسی در برزونامه

دوره 9، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 207-232

10.22091/jls.2020.4594.1200

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ رضا گورویی