نویسنده = ������������ ��������������
تصویرپردازی‌های هنرمندانه نظامی از مؤلّفه‌‌های منظومه خسرو و شیرین

دوره 9، شماره 15، خرداد 1398، صفحه 259-281

10.22091/jls.2019.3382.1147

حمزه محمدی ده چشمه؛ اسماعیل صادقی؛ فریبا معینی