بررسی موسیقی بیرونی و کناری اشعار صباحی بیدگلی

خدابخش اسداللهی؛ رحیم سلامت آذر

دوره 9، شماره 16 ، اسفند 1398، ، صفحه 39-68

https://doi.org/10.22091/jls.2020.4556.1197

چکیده
  تدوین فرهنگ تاریخی عروض شعر فارسی به نحوی که بتوان زمان آغاز به کار رفتن یک وزن و سپس میزان کاربرد آن در ادوار بعدی و تعیین بسامد و ترسیم فراز و نشیب موجود در تداول هر یک از اوزان عروضی را به دقّت تمام تعیین کرد، امروزه خصوصاً با توجّه به وجود چاپ‌‌های منقّح از دواوین و منظومه‌‌های شعر فارسی، امری بسیار ضروری و مفید به نظر می‌‌رسد؛ ...  بیشتر

بررسی چند حکایت‌‌ از گلستان بر اساس نظریۀ زمانی ژنت

خدابخش اسداللهی؛ فرناز شاه محمدی

دوره 7، شماره 12 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22091/jls.2018.2560.1121

چکیده
  پژوهش پیش رو، به منظور بررسی نظریۀ «زمان روایی» ژنت و با رویکرد ارزیابی این نظریه در تعامل با حکایت‎های گلستان، به بازخوانی حکایت‎هایی چند از آن پرداخته است. پیرامون مؤلفه‌‌های زمان رواییِ ژنت در گلستان، ناگزیر هستیم تا نظم گاهشمارانۀ طبیعی و منطقی را مجزا کرده و در بحث  نظم و ترتیب زمانی، این دو را به طور جدا از هم بررسی ...  بیشتر