نویسنده = ���������������� �������� ��������
بررسی تطبیقی و نقد آراء دستورنویسان درباره عناصر ساختمانی گروه اسمی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، مهر 1395، صفحه 35-57

10.22091/jls.2016.909

محمد تارویردی نسب؛ منیره پویای ایرانی؛ اسدالله واحد