نویسنده = ������������ �������������������
ریخت‌شناسی فابل‌های مرزبان‌نامه

دوره 6، شماره 10، مهر 1395، صفحه 133-154

10.22091/jls.2017.1341.1058

حسین صادقی؛ سیّد‌احمد پارسا؛ یوسف طاهری