نویسنده = ������������ ������������
بررسی ایجاز در زبان طرح

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 77-100

10.22091/jls.2015.475

شیرزاد طایفی؛ سپیده محمدی خواه