نویسنده = ������������������ ��������
جایگاه باران نزد عرب در دوران جاهلیت ( با نگاهی به سروده های شاعران این دوره)

دوره 4، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 113-126

10.22091/jls.2011.440

سید محمد رضی مصطفوی نیا؛ حسین ایمانیان؛ میثم ایمانیان