نویسنده = ���������� ����������
لرد بایرون و سرزمین ایران

دوره 2، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 179-195

10.22091/jls.2007.398

غلامرضا سمیع؛ روزبه گیتو