نویسنده = ���������������� ����������
بررسی شعر منتخب نوجوان دهۀ نود بر اساس تصاویر سه‌‌گانه

دوره 11، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 169-193

10.22091/jls.2022.7249.1337

عفت توکلی؛ سجاد نجفی بهزادی؛ مسعود فروزنده