نویسنده = ���������� ������������ �������� ����������
بررسی و تحلیل ویژگی‌های خاص دستوری و نگارشی در تفسیر سورآبادی

دوره 11، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 91-118

10.22091/jls.2021.6841.1325

محمد مصطفی رسالت پناهی؛ حبیب متقی؛ رضا شجری