نویسنده = �������������� �������� ������
معرفی و بررسی بلاغی و دستوری «الوافی فی تعداد القوافی» اثر محمّد عصّار تبریزی

دوره 11، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 227-252

10.22091/jls.2021.6763.1321

محمد رضا معصومی؛ امین مجلی زاده؛ مهدی سلمانی