نویسنده = ���������� �������������� �������� ����������
بررسی کارکرد شگرد آیرونی در شعر نسیم شمال

دوره 11، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 9-38

10.22091/jls.2021.6177.1275

شهرام احمدی؛ سیده فاطمه کاظمی گودرزی