بررسی کارکرد شگرد آیرونی در شعر نسیم شمال

شهرام احمدی؛ سیده فاطمه کاظمی گودرزی

دوره 11، شماره 19 ، شهریور 1400، ، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22091/jls.2021.6177.1275

چکیده
  آیرونی، سخنی است دو پهلو که معنا و مفهوم ثانویۀ آن اهمیّت دارد؛ این شگرد ادبی، از ظرفیت گسترده‌‌ای برای رساندن مفاهیم و مقاصدی که مجالی برای عرضه و مطرح‌‌کردن مستقیم آنها نیست، برخوردار است. نسیم شمال (سیّد اشرف‌‌الدّین حسینی) از شاعران عصر مشروطه که برای تبیین اندیشه‌‌های سیاسی و اجتماعی خود در بحبوحۀ خفقان و استبداد عصر خود، ...  بیشتر