دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1396 
7. رمان نو

صفحه 157-185

10.22091/jls.2018.849.1016

ابراهیم محمدی؛ مریم افرافر


8. حافظ و نقد اجتماعی

صفحه 187-212

10.22091/jls.2018.1188.1043

محمود مهرآوران؛ مهدی قاسمی