اهداف و چشم انداز

نشریّه علوم ادبی

دانشکده ادبیّات و علوم انسانی

دانشگـــاه قم

دوفصلنامه «علوم ادبی» دانشکده ادبیّات و علوم ­انسانی دانشگاه قم نشریه­ ای است که در حوزه مطالعات زبان و ادب فارسی منتشر می ­شود. یکی از اهداف اصلی نشریۀ «علوم ادبی»، گسترش، تحول و توسعۀ زبان و ادبیّات فارسی در ایران و سایر سرزمین­ های فارسی زبان و  فراهم نمودن فضایی برای عرضۀ دیدگاه‌ ها و پژوهش ­های نو در عرصۀ «علوم­ ادبی» است. «علوم و دانش­ های ادبی» از مباحث عمده و ارکان اساسی تحقیقات زبان و ادبیّات فارسی است که از گذشته تاکنون مورد توجه بسی از پژوهش ­گران این عرصه بوده است و مجلات علمی و پژوهشی هم که شاخص پیشرفت علمی این قبیل تحقیقات به شمار می ­رود، بستر بسیار مناسبی است تا استادان و محققان زبان و ادبیّات فارسی، پژوهش ­های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر کنند.

با توجه به فراوانی زمینه­ های پژوهشی در حوزه «علوم ادبی»، انتشار چنین نشریه ­ای که صرفاً بدین مباحث بپردازد، در میان نشریات ادبی کشور لازم و بایسته می ­نمود؛ از این رو اعضای گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم بر آن شدند که چنین نشریه ­ای را فراهم کنند تا در آن تازه ­ترین یافته ­های علمی و پژوهشی پژوهشگران و ادب دوستان در مباحث تخصصی مرتبط با علوم ادبی همچون موارد زیر منتشر شود:

  • تحلیلِ معنی شناسی متون ادبی فارسی و واکاوی این متون از منظر نظریه های معنا شناسی
  • بررسی کاربرد شناسی و منظور شناسی متون ادبی فارسی.
  • بررسی و تحلیل جنبه های کاربرد شناسی بلاغی، سبکی و انتقادی متون ادبی فارسی.
  • بررسی و تحلیل کاربرد شناسانۀ دستور تاریخی در متون ادبی فارسی و بررسی نظریه های نوین دستوری در این متون.

از این روی در این نشریه تأکید بر آن است که مقاله‌ هایی در اولویت انتشار قرار گیرند که دارای مطلب و حرف جدید و کارآمد و حاصل پژوهش­ های دقیق و علمی نویسندگان باشند. همچنین این یافته­ های جدید بایستی به گونه ­ای باشند که در پویایی و شکوفایی مباحث مرتبط با «علوم ادبی» نقش مهمی ایفا کنند و راهی برای کاربست نظریه‌ ها و روش‌ های تازه یافته شده در ادبیّات وطنی بگشایند.