• دریافت مقاله از طریق سامانه مجله پژوهش های دستوری و بلاغی.

 •  مشابهت یابی از طریق سامانه سمیم نور. 

 • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد)، مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می شود.

 • پس از تکمیل اطلاعات مقاله توسط نویسنده، سردبیر به ارزیابی اولیه مقاله می پردازد.

 • در صورت عدم تأیید، اعلام به نویسنده مسئول.

 • در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر، ارسال مقاله به داوران.

 • نشست هفتگی با سردبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات.

 • ارسال پیشنهادات اصلاحی داوران، بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول.

 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات.

 • مشابهت یابی مجدد از طریق سامانه سمیم نور.
 •  مطرح کردن مقاله در جلسه هیأت تحریریه پس از تأیید نهایی مقاله توسط داوران.

 • تصمیم گیری نهایی درباره پذیرش یا عدم پذیرش مقاله در جلسه هیأت تحریریه.

 • ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله هایی که در جلسه هیأت تحریریه تأیید نهایی شده اند.

 •  ارسال مقاله های تأیید شده هر شماره به بخش ویراستاری.

 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا از طریق سامانه.

 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان جهت بازبینی و تایید نهایی.

 • چاپ الکترونیکی مجله در سامانه مجله