داوران

داوران دوفصلنامۀ «علوم ادبی» از میان استادان و محققان برجستۀ داخلی و خارجی انتخاب می شوند. مقالات نویسندگان محترم بعد از بررسی های اولیه، توسط دو داور (داخل از موسسه و خارج از موسسه) مورد بررسی و داوری قرار می گیرند. مسئولان دوفصلنامه «علوم ادبی» ضمن توجه به تخصص داور محترم، پراکندگی جغرافیایی داوران را نیز در نظر دارند و حتی المقدور می کوشند تا از تمامی استادان و پژوهشگران فاضل در دانشگاه های مختلف کشور استفاده نمایند.