اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یحیی کاردگر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

kardgar1350atyahoo.com

سردبیر

علیرضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr.ar_nabilooatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی تمیزال

زبان و ادبیات فارسی پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

temizel46atyahoo.com

محمد ابوالکلام سرکار

زبان و ادبیات فارسی پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگلادش

www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/PERS/1212
aksarkeratdu.ac.bd

اعضای هیات تحریریه

احمد رضایی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

arezaei25atgmail.com

حبیب الله عباسی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، ایران

habibabbasi45atyahoo.com

غلامحسین غلامحسین زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

gholamhoatmodares.ac.ir

محمد فولادی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr.mfoladiatgmail.com

یحیی کاردگر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

kardgar1350atyahoo.com

محمود مهرآوران

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

mehravaran72matgmail.com

سید علی اصغر میر باقری فرد

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، ایران

a.mirbagherifardatgmail.com

علیرضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr.ar_nabilooatyahoo.com

ناصر نیکو بخت

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

nikoubakhtatyahoo.com

عباسعلی وفائی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

a_a_vafaieatyahoo.com

محمد رضا یوسفی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

myousefi46atyahoo.com

مدیر داخلی

علی سلیمانی

زبان و ادبیات فارسی مدرس و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

alisoleimani1369atyahoo.com

ویراستار ادبی

علی سلیمانی

زبان و ادبیات فارسی مدرس و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

alisoleimani1369atyahoo.com

ویراستار انگلیسی

مریم رحیمی راد

مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی

maryamrahimiradatgmail.com

صفحه آرا

محمدباقر مهرآبادی

مهندسی نرم افزار آزاد

safir933atgmail.com