اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یحیی کاردگر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

kardgar1350yahoo.com

سردبیر

علیرضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr.ar_nabilooyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی تمیزال

زبان و ادبیات فارسی پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

temizel46yahoo.com

محمد ابوالکلام سرکار

زبان و ادبیات فارسی پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگلادش

www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/PERS/1212
aksarkerdu.ac.bd

اعضای هیات تحریریه

کاظم دزفولیان راد

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

k.dezfoulian12gmail.com

احمد رضایی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

arezaei25gmail.com

حبیب الله عباسی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، ایران

habibabbasi45yahoo.com

محمد فولادی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr.mfoladigmail.com

یحیی کاردگر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

kardgar1350yahoo.com

محمود مهرآوران

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

mehravaran72mgmail.com

علیرضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr.ar_nabilooyahoo.com

محمد رضا نجاریان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، ایران

reza_najjarianyazd.ac.ir

ناصر نیکو بخت

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

nikoubakhtyahoo.com

محمد رضا یوسفی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

myousefi46yahoo.com

مدیر داخلی

علی سلیمانی

زبان و ادبیات فارسی مدرس و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

alisoleimani1369yahoo.com

ویراستار ادبی

علی سلیمانی

زبان و ادبیات فارسی مدرس و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

alisoleimani1369yahoo.com

ویراستار انگلیسی

مریم رحیمی راد

مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی

maryamrahimiradgmail.com

صفحه آرا

محمدباقر مهرآبادی

مهندسی نرم افزار آزاد

safir933gmail.com