آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 295
تعداد پذیرش 94

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
درصد پذیرش 32 %