آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 306
تعداد پذیرش 96

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 291 روز
درصد پذیرش 31 %