تقدیر از مقاله برتر دوفصلنامه علوم ادبی در سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

تقدیر از مقاله برتر دوفصلنامه علوم ادبی در سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

مجلۀ علوم ادبی مفتخر است این خبر را اعلام نماید که:

در سیزدهمین جشنواره نقد کتاب، از سوی هیئت داوران، مقالۀ سرکار خانم ملاحت نجفی عرب با عنوان «نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم از منظر زبان و جنسیت »، به عنوان نقد شایستۀ تقدیر حوزه ادبیات شناخته شد.
این موفقیت را به اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامۀ علوم ادبی و نویسندۀ پژوهشگر مقاله تبریک عرض می نماییم.