نوع مقاله: دستوری

نویسنده

زبان و ادبیات فارسی،ادبیات و علوم انسانی،شهیدمدنی آذربایجان،تبریز،ایران

10.22091/jls.2021.6431.1303

چکیده

در بررسی پروندة شعر نو و شاعران آن در جریان تاریخ ادبی فارسی،می توان نقطه ای مشترک یافت و آن نقطه این است که قریب به اتفاق این شاعران برای خود،سبک خاص یا زبان خاص داشته‌اند ،یا در پی آن بودند که به آن دست یابند.فرخ تمیمی از شاعران کمتر شناخته شدة شعر نیمایی یا آزاد است که پنج دفتر شعری از او به چاپ رسیده‌است.جستجو و یافتن سبک جدید و خاص برای شاعران نو پرداز ،اصلی بوده که همه به روش های مختلف درپی نیل به آن بوده‌اند و مقرون به صرفه ترین و حصولی ترین کار در این مسیر،شکستن اصول وزن و قافیة سنتی است و نیز تاثیرپذیری این شاعران از حال و هوا ، تجربه و تصاویر شعر فرنگی بوده‌است.امر مهم دیگری که این شاعران و تمیمی به آن دست زدند،این است که قواعد و معیارهای زبان معیار و فرهیخته را عمدا در هم ریخته و به هم زده‌اند و در نتیجه غایت کار این شاعران، آن شد که تا توانستند شعر خود را به زبان محاوره و عامیانه نزدیک کردند.در واقع به تعبیر بهتر سبک و شیوة" شعر نویسی" آنها نزدیک کردن بیش از حد شعر خود به زبان عامیانه و درهم زدن اصول و قواعد زبان هنجار بوده‌است ؛ این نوشتار با ذکر مصداق و شاهد مثال به نو سازی های تمیمی در حوزه های مختلف اسم،فعل ،صفت و غیره می‌پردازد و برجستگی های زبانی و سبکی در شعر فرخ را تبیین می‌کند.روش تحقیق این مقاله،توصیفی و مقایسه ای است که مواد خود را به شیوة فیش نویسی و اسنادی جمع آورده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Language attributes in the style of Farrokh Tamimi

نویسنده [English]

  • Yadollah Nasrollahi

چکیده [English]

In examining the case of modern poetry and its poets in the course of Persian literary history, one point can be found, and that point is that the vast majority of these poets had a particular style or language for themselves, or sought to achieve it. Farrokh Tamimi is one of the lesser-known poets of Nimayi or Azad poetry, from whom five books of poetry have been published. The most cost-effective and productive work in this direction is breaking the principles of traditional weight and rhyme, and also the influence of these poets on the atmosphere, experience and images of Persian poetry. Another important thing that these poets and Tamimi did is this It is that the rules and standards of standard and cultured language have been deliberately disrupted and as a result, the goal of these poets was to bring their poetry as close as possible to colloquial and slang language. In fact, in a better interpretation of style and manner. Their "poetry writing" has been to bring their poetry too close to the vernacular and to break the principles and rules of the normal language; This article deals with Tamimi's modernizations in different fields of nouns, verbs, adjectives, etc., citing examples and witnesses, and explains the linguistic and stylistic highlights in Farrokh's poetry. The research method of this article is descriptive and comparative. Has collected himself in the form of receipts and documents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farrokh Tamimi
  • New Poetry
  • Style
  • Language Individuality
  • dialogue
CAPTCHA Image