اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یحیی کاردگر

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

kardgar1350yahoo.com
0000-0001-8084-4059

سردبیر

علیرضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr.ar_nabilooyahoo.com
0000-0002-1562-9747

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی تمیزال

زبان و ادبیات فارسی پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

temizel46yahoo.com

محمد ابوالکلام سرکار

زبان و ادبیات فارسی پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگلادش

www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/PERS/1212
aksarkerdu.ac.bd

اعضای هیات تحریریه

خدابخش اسداللهی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

asadollahiuma.ac.ir

کاظم دزفولیان راد

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

k.dezfoulian12gmail.com

احمد رضایی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

arezaei25gmail.com

حبیب الله عباسی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، ایران

habibabbasi45yahoo.com

محمد فولادی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr.mfoladigmail.com

یحیی کاردگر

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

kardgar1350yahoo.com
0000-0001-8084-4059

محمود مهرآوران

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

mehravaran72mgmail.com

علیرضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr.ar_nabilooyahoo.com
0000-0002-1562-9747

محمد رضا نجاریان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، ایران

reza_najjarianyazd.ac.ir

اسدالله واحد

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، ایران

avahedtabrizu.ac.ir

محمد رضا یوسفی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

myousefi46yahoo.com

مدیر داخلی

علی سلیمانی

زبان و ادبیات فارسی مدرس و دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr_ali_soleimaniyahoo.com
0000-0001-8047-4692

ویراستار ادبی

علی سلیمانی

زبان و ادبیات فارسی مدرس و دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

dr_ali_soleimaniyahoo.com
0000-0001-8047-4692

ویراستار انگلیسی

امیر حسین صادقی

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه قم

asadeghi51gmail.com

صفحه آرا

محمدباقر مهرآبادی

مهندسی نرم افزار آزاد

safir933gmail.com