همزادان دور دست( وجود شباهت شعرهای سهراب سپهری و ویلیام بلیک)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

10.22091/jls.2007.386

عنوان مقاله [English]

Siblings distance ( similarity Sepehri and William Blake's poems )

CAPTCHA Image