نوع مقاله : دستوری

نویسنده

عضو هیات علمی

10.22091/jls.2023.8969.1465

چکیده

مجالس سبعه یکی از آثار مهم جلال‌الدین مولوی است که از هفت خطابه یا هفت مجلس وعظ فراهم آمده است.این گونه نثر که نثر خطابی نامیده می‌شود و عالی‌ترین اندیشه‌ها را به وسیله ساده ترین اشکال منطقی القا می کند، به وسیله بزرگانی مانند خواجه عبداله انصاری، ابوسعید،ابوالفتح شهرستانی،روزبهان بقلی،بهاءولد، مولوی، شمس تبریز و نیز سعدی در مجالس بیان شده‌است.در این گونه نثر برای اقناع مخاطب و القای مفاهیم عرفانی و اخلاقی به نیکی بهره گرفته می-شود. مهمترین ویژگی این گونه نثر، نزدیکی به زبان گفتاری است که گاه با نثر ادبی در آمیخته است و سادگی نثر و مسجع بودن از ویژگی‌های آن است. با توجه به همین جایگاه مجالس سبعه و ویژگی‌های زبانی آن، در این مقاله، با شیوه توصیفی- تحلیلی، موضوع کاربرد فعل مرکب، که از مهمترین مباحث دستوری است و کاربرد درست آن و نیز به کاربردن نابجای آن، در استواری و نا استواری سخن بسیار تاثیرگذار است، در مجالس سبعه جلال‌الدین مولوی بررسی شده است. کاربرد افعال در این مجالس، ما را با کاربرد طبیعی در آن روزگار و تحلیل دقیق از نظر دستوری یاری می-رساند. در این پژوهش دریافتیم که مولانا بیشتر به کاربرد افعال ساده توجه داشته است و در بسیاری موارد افعال سادۀ فراوان از یک ریشه یا ریشه‌های گوناگون پیاپی یا با فاصله اندک به کار برده است؛ گاه نیز شکل ساده و مرکب یک فعل را درکنار هم آورده است. برخی از افعال مرکب نیز متآثر از وجود کلمات عربی در ساختار فعل مرکب است و گرچه خود در عربی به شکل بسیط به کار می‌روند ولی در فارسی و مجالس سبعه، به فعل مرکب تبدیل شده‌اند.رعایت سجع نیز عاملی برای کاربرد ساختار فعل به صورت ساده یا مرکب بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining simple and compound verbs (case study of Majlis Sabaa Maulvi)

نویسنده [English]

  • mohammad fouladi

چکیده [English]

Majlis Sab'a is one of the important works of Jalaluddin Molavi, which consists of seven sermons. This type of prose is Majlis Sab'a is one of the important works of Jalaluddin Molavi, which consists of seven sermons or seven sermons. This type of prose is called rhetorical prose and it inspires the highest thoughts through the simplest logical forms. It has been expressed in public meetings by great people such as Khwaja Abdullah Ansari, Abu Saeed, Abul Fatah Shahreshtani, Rozbehan Baghli, Baha Ould, Molavi, Shams Tabriz and Saadi. can be The most important feature of this type of prose is its closeness to the spoken language, which is sometimes mixed with literary prose, and the simplicity of the prose and its simplicity are its characteristics. Considering the same position of Majlis Saba' and its linguistic features, in this article, with a descriptive-analytical method, the subject of compound verb usage, which is one of the most important grammatical topics, and its correct usage as well as its inappropriate usage, in stability and non The stability of the speech is very impressive, it has been examined in the meetings of Jalal al-Din Molavi. The use of verbs in these gatherings helps us with natural usage at that time and precise grammatical analysis. In this research, we found that Rumi paid more attention to the use of simple verbs, and in many cases, he used many simple verbs from the same root or from different roots consecutively or with a short distance; Sometimes the simple and compound forms of a verb are combined. Some compound verbs are also affected by the existence of Arabic words in the structure of compound verbs, and although they are used in simple form in Arabic, they have become compound verbs in Farsi and Majlis Sab'a. The verb was simple or compound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Saba'a Majlis
  • Prose
  • Molavi
  • Verb
  • Simple Verb
  • Compound Verb
CAPTCHA Image