تحلیل ساختاری و زبان‌‌شناسانۀ غزل شوق دیدار قیصر امین‌‌پور

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

مطالعۀ شعر از دیدگاه زبان‌‌شناسی، تمام نشانه‌‌های کلامی در دستگاه‌‌های گوناگون شعری را بررسی می‌‌کند. زبان‌‌شناس ساختارگرا نیز با بررسی عناصر زبانی گوناگون، مسایل معناشناسی را در تمام سطوح زبان تحلیل می‌‌کند و دستگاه‌‌های عروضی، آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی را در خدمت معنا و ادبیّت متن قرار می‌‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی این دستگاه‌‌ها در ارتباط با ساختار و محتوای شعر و نقش هر یک در ایجاد توازن و ادبیّت متن است. بر این اساس، حاصل تحلیل این الگوهایِ ایجاد توازن و هنجارگریزی در غزل «شوق دیدار» در دستگاه‌‌های ذکر شده، نشان می‌‌دهد که امین‌‌پور در دستگاه عروضی و آوایی و نحوی، تلاش بیشتری برای ایجاد موسیقی در جهت بیان احساس و اندیشه خود نموده است. در دستگاه بلاغی، عنصربلاغیِ «تشخیص» توانسته است موجب هنجارگریزی و پویایی خیال و اندیشه شاعر شود. در این غزل، ساختار و محتوا دارای انسجام است و عناصر آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و معنایی در سراسر بافت شعر هماهنگ با یکدیگر عمل می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analyzes and linguistic Sonnet shoghe didar Aminpoor

نویسنده [English]

  • somayyeh khorshidi
.
چکیده [English]

Study of poetry linguistically Examines signs verbal poetry in various devices. By examining the various language elements analyzes structural linguistics, semantics matters in all aspects of language. And puts a devices prosody, phonetic, lexical, syntactic and rhetorical text for meaning and Literature. The purpose of this research Reviews these devices on the structure and content of poetry And the role of each in balancing and literary text. Accordingly, The result of this rebalancing and Forgranding patterns in the poem "shoghe didar" the mentioned devices, shows that Aminpoor in the prosodic and phonetic, linguistic, make more efforts has to create music to express their feelings and thoughts. he rhetorical device, Prsonoficasion could cause Forgranding and the mobility of imagination and thought the poet. In this sonnet, coherent and coordinated structure and content working together elements of phonetic, lexical, syntactic, semantic and rhetorical throughout the tissues of poetry.
Key words: stylistics, structuralism, Forgranding, Aminpoor, Ghazal's shoghe didar

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: stylistics
  • structuralism
  • Forgranding
  • Aminpoor
  • Ghazal's shoghe didar
 
1. امین‌‌پور، قیصر.(1374). تنفس صبح. چاپ ششم. تهران: سورۀ مهر.
2. بارت، رولان.(1387). درجۀ صفر نوشتار. ترجمۀ شیرین‌‌دخت دقیقیان. چاپ سوم. تهران: هرمس.
3. برتنز، یوهانس.(1382). مبانی نظری ادبی. ترجمۀ محمّدرضا ابوالقاسمی. چاپ اول. تهران: نشر ماهی.
4. بهار، محمّد تقی.(1388 ). سبک‌‌شناسی. جلد 1. چاپ سیزدهم. تهران: زوّار.
5. پارساپور، زهرا.(1383). مقایسه زبان حماسی وغنایی. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران.
6. تودوروف، تزوتان.(1382). بوطیقای ساختارگرا. ترجمۀ محمّد نبوی. چاپ دوم. تهران: آگه.
7. حق‌‌شناس، علی‌‌محمّد.(1370). مقالات ادبی ـ زبان‌شناختی. چاپ اول. تهران: انتشارات نیلوفر.
8. روحانی، مسعود؛ عنایتی، محمّد.(1388). «هنجارگریزی در شعر شفیعی‌‌کدکنی». گوهرگویا. شمارۀ 11.
9. سوسور و دیگران.(1388). ساخت‌‌گرایی پساساخت‌‌گرایی و مطالعات‌‌ادبی. به کوشش فرزان               سجودی (گروه مترجمان). چاپ دوم. تهران: سورۀ مهر.
10. شفیعی‌‌کدکنی، محمّدرضا.(1385). موسیقی شعر. چاپ هفتم. تهران: نشر آگه.
11. شمیسا، سیروس.(1378). کلیات سبک‌‌شناسی. چاپ ششم. تهران: فردوس.
12. صفوی، کوروش.(1380). از زبان‌‌شناسی به ادبیاّت. 2 جلد. چاپ دوم. تهران: سورۀ مهر.
13. ــــــــــــــــــــ .(1391). آشنایی با زبان‌شناسی در مطالعات ادب‌‌فارسی. چاپ اول. تهران: نشر علمی.
14. فالر، راجر و دیگران.(1381). زبان‌شناسی و نقد ادبی. ترجمۀ مریم خوزان وحسین پاینده. چاپ دوم. تهران: نشر نی.
15. قویمی، مهوش.(1383). آوا و القا. چاپ اول. تهران: هرمس.
16. لبیهان، جیل؛ گرین، کیت.(1383). درس‌‌نامۀ نظریه و نقد ادبی. به ویراستاری حسین پاینده. چاپ اول. تهران: روزگار.
17. مکاریک، ایرناریما.(1388). دانش‌‌نامۀ نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمۀ محمّد نبوی و مهران مهاجر. چاپ دوم. تهران: نشر آگاه.
18. مک موان، ام کی سی، اریک فیوج.(1373). آواشناسی، واج‌‌شناسی. ترجمۀ محمّد فایض و... . چاپ اول. تهران: روایت.
19. وردانک، پیتر.(1389). مبانی سبک‌شناسی. ترجمۀ محمّد غفاری. چاپ اول. تهران: نشر نی.
20. نجفی، ابوالحسن.(1373). مبانی زبان‌‌شناسی و کاربرد آن در زبان‌‌فارسی. چاپ اول. تهران: نیلوفر.
CAPTCHA Image