بررسی چند حکایت‌‌ از گلستان بر اساس نظریۀ زمانی ژنت

خدابخش اسداللهی؛ فرناز شاه محمدی

دوره 7، شماره 12 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22091/jls.2018.2560.1121

چکیده
  پژوهش پیش رو، به منظور بررسی نظریۀ «زمان روایی» ژنت و با رویکرد ارزیابی این نظریه در تعامل با حکایت‎های گلستان، به بازخوانی حکایت‎هایی چند از آن پرداخته است. پیرامون مؤلفه‌‌های زمان رواییِ ژنت در گلستان، ناگزیر هستیم تا نظم گاهشمارانۀ طبیعی و منطقی را مجزا کرده و در بحث  نظم و ترتیب زمانی، این دو را به طور جدا از هم بررسی ...  بیشتر