بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی نثر خطابی در فیه ما فیه

مریم باقی

دوره 5، شماره 8 ، مهر 1394، ، صفحه 9-29

https://doi.org/10.22091/jls.2016.725

چکیده
  اساس سخنوری، اقناع و ترغیب مخاطب و گفتن سخن مؤثر است که از این فن به اقتضای حال و "بلاغت" تعبیر کرده­اند. از آنجا که سخن از ارتباط متقابل گوینده با شنونده حاصل می‌گردد، بنابراین شرط تأثیر آن، شناخت حال و موضع مخاطب است و این شناخت وقتی به دست می­آید که مخاطب نزد گوینده حاضر و عوالم درون او برای گوینده محسوس و ملموس باشد. جلال الدین ...  بیشتر