کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌های رمانتیسم
تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی

دوره 10، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 223-252

10.22091/jls.2020.6184.1276

زهرا طالبلو؛ محسن ذوالفقاری؛ حجت اله امیدعلی؛ زهرا رجبی