نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی- حماسی ایران بر اساس نظریه اسطوره‌های تقویمی

دوره 7، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 85-107

10.22091/jls.2018.1184.1042

مریم خلیلی جهانتیغ؛ زینب شیخ حسینی؛ محمد بارانی