نویسنده = �������������� ����������
مظاهر رومانتیک در اشعار خلیل مطران

دوره 3، شماره 5، مهر 1389، صفحه 75-87

10.22091/jls.2011.417

فیروز حریرچی؛ مجتبی محمدی مزرعه شاهی