نویسنده = ������������ �������� ������
اندیشه های شعوبی در شعر رودکی

دوره 4، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 127-152

10.22091/jls.2011.441

محمد رضا یوسفی