نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان صائب تبریزی

دوره 3، شماره 5، مهر 1389، صفحه 27-74

10.22091/jls.2011.415

حمید جعفری قریه علی؛ مریم جعفر زاده