نویسنده = ������ �������� ������
بررسی فراهنجاری اشتقاقی در اشعار طالب آملی

دوره 10، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 41-61

10.22091/jls.2021.6366.1293

خدابخش اسداللهی؛ ولی علی منش؛ زهرا فتحی