بررسی فراهنجاری اشتقاقی در اشعار طالب آملی

خدابخش اسداللهی؛ ولی علی منش؛ زهرا فتحی

دوره 10، شماره 18 ، اسفند 1399، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22091/jls.2021.6366.1293

چکیده
  در زبان فارسی فرآیندهای متعددی برای واژه‌‌سازی وجود دارد. ساخت انواع واژه بر پایۀ موازین و معیارهایی پذیرفته شده و معهودی در زبان است که عدول از آن به هنجارشکنی زبانی منجر می‌‌شود. در شعر سبک هندی، واژه‌‌های تازۀ فراوانی ساخته شدند. یکی از مهم‌‌ترین فرآیندهای ساخت واژه در سبک هندی که موجب غنای زبان هم شده، اشتقاق است. در این سبک، ...  بیشتر