وصف در شهنشاهنامۀ سلیمانی اثر فتح‌‌الله عارف

نسرین اسکندری؛ احمدرضا یلمه ها

دوره 10، شماره 18 ، اسفند 1399، ، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22091/jls.2021.6342.1289

چکیده
  شهنشاهنامه‌‌ها مجموعه‌‌ای حماسی هستند و حماسه گونه‌‌ای از اشعار وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی‌‌های قومی یا فردی می‌‌پردازد. شهنشاهنامۀ سلیمانی از آثار حماسی مصنوع است که بیست ‌‌و یک ‌‌هزار بیت دارد و به تقلید از شاهنامه فردوسی در قالب مثنوی و بحر متقارب و در ذکر سفرها و فتوحات سلطان سلیمان قانونی سروده ...  بیشتر