نویسنده = �������� ������ �������������� ����������
نگاهی جدید به نوعی از صفت خاص و عام در زبان فارسی

دوره 11، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 39-60

10.22091/jls.2021.6154.1273

فاطمه حسین پور ماستری؛ عباسعلی وفایی