نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

10.22091/jls.2021.6342.1289

چکیده

چکیده
شهنشاهنامه‌ها مجموعه‌ای حماسی هستند و حماسه گونه‌ای از اشعار وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی‌های قومی یا فردی می‌پردازد.
شهنشاهنامۀ سلیمانی از آثار حماسی مصنوع است که بیست‌ویک‌هزار بیت دارد و به تقلید از شاهنامه فردوسی در قالب مثنوی و بحر متقارب و در ذکر سفرها و فتوحات سلطان سلیمان قانونی سروده شده است. از آنجا که ادبیات را گاه در بیانی که شاید دور از اغراق نباشد معادل با توصیف دانسته‌اند این مقاله کوششی است در جهت بررسی توصیفهای مشخص و متمایز این منظومه(مقدار، نوع، موضوع و کارکرد توصیفات) و بسامد آن‌ها در این منظومه مغفول. براین اساس توصیف که از موضوعات و شگردهای مهم داستان پردازی در شهنشاهنامه سلیمانی است، در مقدارهای متنوع کمترین واحد: کمتر از یک جمله و بیشترین واحد: جمله‌ی مرکب و چند جمله و در نوع عینی و ذهنی و گاه تصویری با موضوعاتی چون وصف میدان‌های نبرد و پهلوانان و آلات جنگی، وصف بهار و عناصر طبیعت، وصف زیبایی کنیزکان و جوانان، وصف سرما و... و در کارکردهای شعری (ایجاد احساس و تخیل و عاطفه) و گاه داستانی مورد بررسی قرار گرفته است. شاعر برای تصویرسازی از آرایه‌های اغراق، استعاره، تشبیه، کنایه و تشخیص استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Description in Soleimani Shahnameh by Fathullah Aref

چکیده [English]

Abstract
Shahanshah Nameh is a work of epics which, in turn, is a literary genre mainly composed of poems describing actions taken by heroes and their honors, and ethnic and individual heroic actions.
Soleimani Shahanshah Nameh is one of the composed epic works of art that contains twenty-one thousand verses and has been written in imitation of Ferdowsi Shahnameh in the form of Masnavi and the Convergent Prosodic Meter. It was composed to provide a rich description of the travels and conquests of Sultan Soleiman Qanuni. Since literature is sometimes equated exaggeratedly with description, this article is an attempt to examine the specific and distinct descriptions contained in this poetic work (frequency, type, themes, and functions of descriptions) and their frequency in this poetic work that has received little attention. Our findings indicate that description is one of the important tools and techniques of storytelling in this poetic work. The minimum unit used for description is a clause or phrase and the maximum unit is a compound sentence describing objective and subjective expressions and sometimes images illustrating battlefields, heroes, warfare, seasons such as spring, natural elements, the beauty of maidens and young people, winter, etc. in the form of poetic and sometimes fictional functions (creating emotions, fantasies, and feelings) and stories. The poet has used figures of speech for illustration including hyperbole, metaphor, simile, irony, and personification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Soleimani Shahanshah Nameh
  • Fathollah Aref
  • epic
  • description
CAPTCHA Image