نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی مرکزی، اراک، ایران

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، اراک، ایران

10.22091/jls.2020.6184.1276

چکیده

اهمیّت زبان و زیبایی از دیرزمان در ادبیّات مطرح بوده و این امر در مکتب های ادبی نیز نمود پیدا کرده است. برخلاف نظر علمای بلاغت سنّتی که معتقد بودند تصویرپردازی تنها از طریق صورخیال صورت می پذیرد. تصاویر خیال انگیز بسیاری وجود دارند که عاری از هرگونه صورت خیالی هستند و در انتقال احساس و عاطفۀ شاعر بسیار خوب عمل می کنند. آفرینش تصویر بدون صورخیال، خود از شیوه های خیال انگیزی و تصویر آفرینی است. مسألۀ اساسی این مقاله بررسی ویژگی های مکتب ادبی رمانتیسم در شعر منزوی و تحلیل و تبیین تصاویر مبتنی بر خیال و واقعیّت در مؤلفه های مکتبی اثر است. رمانتیسم نهضتی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که در قرن نوزدهم و با در هم شکستن قید و بندهای کلاسیک در اروپا شکل گرفت و شرایط اجتماعی ظهور آن در اواخر عصر مشروطه در ایران فراهم آمد. حسین منزوی از شاعران نوآور و توانای معاصر است که اصول مکتب رمانتیسم و احساسات فردی در بسیاری از اشعار وی به خوبی نمایان است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ توصیفی – تحلیلی، در دو محور تصاویر حقیقی و تصاویر خیالی به تحلیل مؤلفه های شاخص مکتب رمانتیسم؛ از جمله انعکاس فردیّت شاعر در تصویر، اندوه و تأثیر آن بر تصاویر شعری شاعر، سایه واری و ابهام پدیده ها در تصویر و ... در غزل های منزوی پرداخته ایم. یافته های پژوهش نشان می دهد بسیاری از سروده های منزوی حاصل احساس رمانتیک گونۀ وی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the language of image in the romantic lyric of Hossein Manzavi

نویسندگان [English]

  • Mohsen zolfaghary 1
  • zahra Taleblou 2
  • hojjat omidali 1
  • zahra rajabi 1

1 Persian literature group , Central Persian literature and human science faculty, Arak, Iran

2 persian literature PHD،Faculty of human sciences، Arak ، Iran

چکیده [English]

Romanticism is a social, political, and cultural movement that emerged in the nineteenth century by breaking with the classical shackles of Europe. The social conditions for its emergence came at the end of the constitutional era in Iran. Since not all the conditions for the establishment of literary schools formed in Europe in Iran exist, it is not expected that the characteristics of a school be seen in a Persian literary work, but it can be done by comparative study of the foundations of European literary schools with frequency of characteristics. The pictures marked the school position of the work. Hossein Manzavi is one of the most innovative and talented contemporary poets, whose principles of romanticism and personal feelings are well reflected in many of his poems. In the present article, with the aim of examining the principles of the school of Romanticism in a descriptive-analytical manner, to analyze the index components of the school of Romanticism, including; We have dealt with individuality, sadness, continuity of images, shadowing, etc. in isolated sonnets. Findings show that many isolated poems are the result of his romantic feeling. "Individuality" is the dominant school component of isolated sonnets, and other principles of this school have been formed with different frequency in relation to this component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hossein Manzavi
  • romanticism
  • Components of Romanticism
CAPTCHA Image