نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

10.22091/jls.2020.5936.1254

چکیده

حقیقت‌نمایی در کنار بیان رفتارهای عاشق و معشوق، رکن رکین مکتب وقوع است. بیشتر پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی بررسی مختصات ادبی این مکتب و طرز واسوخت انجام‌شده‌، در کنار اشاره به «سادگی و روانی زبان» به «عدم استفاده‌ از شگردهای بلاغی» نیز اشاره کرده‌اند. از آنجا که کشف و توضیح چگونگی یک موضوع و پدیده، رسالت تحقیقات توصیفی است، این مقاله به شیوه‌ی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای نوشته شده‌است‌ و می‌کوشد تا حضور گسترده و نقش مؤثر صناعت بیانی کنایه را در بازنمایاندن حالات وقوعی نشان بدهد و این خود نقیضِ فرضِ رایج در مطالعات مکتب وقوع است. حدود پژوهش، مطالعاتی است که در حوزه‌ی مکتب وقوع انجام‌ شده، امّا به عنصر بیانی کنایه توجّه نکرده‌اند؛ خاصه کنایه‌های موجود در کتاب صد سال عشق مجازی. یافته‌های پژوهش ‌نشان می‌دهد که شگرد کنایه نقش مهمّ و بایسته‌ای در آفرینش تصویرهای مکتب وقوع دارد و حضور گسترده‌ی این صناعت در شعر وقوع نه‌تنها منافاتی با زبان ساده‌ی این مکتب ندارد، بلکه به دلیل ماهیت کوچه‌ و بازاری و مردمی بودنش، سبب روانی و سادگی زبان شعری وقوع نیز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Homage to irony in school research

نویسنده [English]

  • mostafa mirdar rezaei

PhD student in Persian language and literature, Mazandaran University

چکیده [English]

Truthfulness, along with expressing the behaviors of the lover and the beloved, is the cornerstone of the school of occurrence. Most of the researches that have been done in the field of studying the literary coordinates of this school and its burning style, in addition to referring to the "simplicity and psychology of language", have also pointed to "not using rhetorical tricks". Since discovering and explaining how a subject and phenomenon is the mission of descriptive research, this article is written in a descriptive-analytical manner using library tools and seeks to ensure the widespread presence and effective role of industry. The expression of irony in representing the occurrence of events, and this is a contradiction of the common assumption in the study of the school of occurrence. The scope of the research is studies that have been done in the field of school of occurrence, but have not paid attention to the expressive element of irony; Especially the ironies in the book One Hundred Years of Virtual Love. Findings show that the technique of irony plays an important and necessary role in the creation of images of the school and the widespread presence of this industry in the poetry of occurrence not only does not contradict the simple language of this school, but because The nature of the alley and the market and its popularity, also causes the psychic and simplicity of the poetic language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School of Occurrence
  • Mutualism
  • Coordinates of Realistic Poetry
  • Iron
CAPTCHA Image