بحران یا انقلاب؟ «واکاوی تحول انقلاب‌محور درشعر نیما بر اساس نظریۀ« پیشرفت علم» تامس کوهن»

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

2 ندارم

3 ندارد

10.22091/jls.2020.4931.1211

چکیده

در مورد چگونگی پیشرفت علم، تا کنون دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است که در این بین، تامس کوهن، نظریه‌پرداز فلسفه‌ی علم، پیشرفت و تحول در علم را حاصل ناکارآمدی اصول اصلی یا پارادایم-های یک علم و ظهور و جایگزینی اصول رقیب آن می‌داند. کوهن، این نظریه را در قالب الگویی چند مرحله‌ایی با نام‌های: علم عادی، بحران، انقلاب و علم عادی جدید، تبیین کرده‌است که البته هر کدام از این مراحل دارای تعاریف خاص خود است؛ الگوی تامس کوهن چنان انعطاف‌پذیر است که در بررسی تحولات انقلابی در علوم گوناگونی از جمله ادبیات نیز قابل انطباق و به کارگیری است؛ در این میان چگونگی تحول شعر سنتی به شعر نو در ادبیات فارسی از جمله مواردی است که می‌تواند بر اساس الگوی کوهن مورد ارزیابی قرار گیرد؛ با توجه به این امر، تحول نیما در شعر سنتی و ایجاد قالب شعر نو، باید برای کسب عنوان «انقلاب شعری» دارای ویژگی‌های مرحلۀ انقلاب باشد، چرا که نبود ویژگی‌های این مرحله در شعر نو نیما، عنوان «پدر شعر نو فارسی» را برای او مورد تشکیک قرار خواهد داد. در این پژوهش که با روش تحلیلی- تطبیقی صورت‌ گرفته است، تحول نیما در شعر سنتی، از نظر انقلابی بودن یا نبودن، در سه سطح زبانی، فکری و ادبی بر اساس الگوی پیشرفت علم کوهن مورد بررسی قرارگرفته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این امر است که بر اساس این الگو ، شعر نیما بیش از هر مورد، دارای ویژگی‌های مرحلۀ بحران است تا مرحلۀ انقلاب.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis or revolution? "An Investigation of the Revolution-Oriented Evolution of Nima's Poetry Based on Thomas Kuhn's Theory of Science Progress"

نویسندگان [English]

  • mousa parneian 1
  • vahid Sajjadifar 2
  • Baian Abdei 3
  • Mojgan Azizi 3
1 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Razi University
2 no
3 No
چکیده [English]

There are various theories about how science progresses, in which Thomas Cohen, the theorist of the philosophy of science, considers the evolution of science to be the result of the inefficiency of the main principles or paradigms of a science and the emergence and replacement of its competing principles. A multi-stage model such as normal science, crisis, revolution, and modern science has explained that each of these stages has its own definitions; Thomas Cohen's model is so flexible that it is revolutionary in examining revolutionary developments in various sciences including adaptable literature. This is how traditional poetry evolves into new poetry Persian literature is one of the things that can be evaluated on the basis of Kuhn's model; given the transformation that Nima has made in traditional poetry into new poetry, it has to possess the characteristics of not having the title of "poetic revolution". "Father of New Persian Poetry" will compliment him. In this comparative-analytic study, based on the model of Kuhn's prophecy, the evolution of Nima's poetry in terms of whether or not it was revolutionary has been studied in three levels: linguistic, intellectual and literary. The results show that Nima's poetry has more features than any other stage of crisis, rather than revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry of New Nima
  • Thomas Cohen
  • Crisis
  • Revolution
  • Paradigm
CAPTCHA Image