دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1396