نقد فیلم «ستاره است» بر اساس نظریه‌های رمان پسامدرن

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علّامi طباطبائی، ایران، تهران

2 دانشگاه علّامه طباطبائی، ایران، تهران

چکیده

بر خلاف مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی که مطابق آن، صرفاً می‌توان به مقایسۀ دو متن نوشتاری با لحاظ شرایطی پرداخت، در رهیافت آمریکایی، تطبیق متون ادبی با هنرهای مختلف، از جمله سینما امکان‌پذیر است، که منجر به درک بهتری از ادبیات می‌شود. از آن‌جا‌ که رمان و فیلم مشترکات زیادی دارند، از بسیاری جهات به یکدیگر شبیه هستند، و دو ژانر قیاس‌پذیر محسوب می‌شوند. این مشترکات، زمینۀ مناسبی برای بحث دربارۀ فیلم سینمایی از منظر نظریه و نقد ادبی جدید فراهم می‌کند و امکان می‌دهد مفاهیم و اصطلاحاتی را که به طور معمول ابزاری برای بحث دربارۀ رمان می‌دانیم، برای کاوشی نقادانه دربارۀ ساختار و صناعات و مضامین فیلم به کار ببریم. از سویی دیگر، در سال‌های اخیر اصطلاح «پسامدرنیسم» در بحث-های نقادانه دربارۀ رمان در کشور ما رواج یافته و بسیاری از داستان‌نویسان جدید نیز شیفتگی وافری به داستان‌نویسی به سبک پسامدرن از خود نشان می‌دهند؛ لذا در این پژوهش، ابتدا با بررسی نظرات برخی از مهم‌ترین اندیشمندان ادبیات پسامدرن، نوزده تکنیک‌ مورد استفاده در رمان‌های پسامدرن استخراج شده و با روش تحلیل کیفی به کارگیری آن‌ها در فیلم ستاره است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی، گویای قرابت ادبیات و سینما (به عنوان یک متن تصویری) و قابلیت مقایسۀ این دو متن نوشتاری و تصویری است؛ چنان‌که بسیاری از تکنیک‌هایی که در نگارش رمان‌های پسامدرن به کار گرفته می‌شوند، با بسامد بالایی در فیلم مورد بررسی نیز استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Study of Iranian Movie »She’s Star « on the Basis of Theories of the postmodern Novels

نویسندگان [English]

  • Shirzad Tayefi 1
  • Mohammad Hossein Ramezani Fookulaee 2
1 Allameh Tabataba'i University, Iran, Tehran
2 Allameh Tabataba'i University, Iran. Tehran
چکیده [English]

Contrary to the French school of comparative literature, which according to it, only two written texts can be compared, in the American approach, it is possible to compare literary texts to various arts, including cinema. Through which we can get to a better understanding from the literature. Since novels and films have many similarities, they are similar in many respects, and they are two comparable genres. These commons provide a good field for discussing a film from the perspective of a new literary theory and criticism, and allow us to use the concepts and terminology that we normally know as a tool for discussing about the novel to critically explore the structure and devices and themes of the film. On the other hand, in recent years, the term "postmodernism" has become popular in critical discussions about the novel in our country, and many new fiction writers show much fascination in writing fiction with postmodern style. Therefore, in this research, firstly, by examining the views of some of the most important thinkers of postmodern literature, nineteen techniques used in postmodern novels were extracted and with qualitative analysis method, use of them in an Iranian movie (i.e. She’s Star) were examined. The results of the studies showed the close proximity of literature and cinema and the ability to compare these two written and visual texts. We realized that most of the techniques which are applied in writing postmodern novels were also used with high frequency in the reviewed Iranian film.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postmodernism
  • Postmodern novel
  • Cinema of Iran
  • Postmodern cinema
  • written text
  • visual text
CAPTCHA Image